193/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/01.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 193/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5465/1-6-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου).
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
 • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φενεού»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μηχανικός εκσκαφέας έως και 100 hp ΩΡΑ 23 40,00 920,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 10 τόννων ΩΡΑ 21 27,00 567,00
3 Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ 24 36,00 864,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 2.351,00
ΦΠΑ (24%):     564,24
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):        2.915,24
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μηχανικός εκσκαφέας έως και 100 hp ΩΡΑ 170 40,00 6.800,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 10 τόννων ΩΡΑ 140 27,00 3.780,00
3 Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ 162 36,00 5.832,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 16.412,00
ΦΠΑ (24%):    3.938,88
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    20.350,88
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Εκτυπωτών και FAX»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Κωδικός CPV : 30120000-6
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κατά αποκοπή 1 1.344,00 1.344,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.344,00 €
ΦΠΑ 24%    322,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.666,56 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων Μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών(SOFTWARE)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: OPEN TECHNOLOGY SERVICES “OTS” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΝΟΙΧΤΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑ.Ε.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ (αναβαθμίσεις) ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού χρήσης 72261000-2 1 1.100,00 1.100,00
2 Πρόγραμμα Διαχείρισης Τ.Α.Π.

72261000-2

1 300,00 300,00
3 Πρόγραμμα Διαχείρισης κλήσεων Κ.Ο.Κ. 72261000-2 1 300,00 300,00
4 Πρόγραμμα Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων-Μισθοδοσία 72261000-2 1 750,00 750,00
5 Πρόγραμμα Διαχείρισης καταγραφής & εποπτείας προσωπικού 72261000-2 1 420,00 420,00
6 Υπηρεσίες τεχνικού απομακρυσμένης υποστήριξης server/ανά ώρα εργασίας

72261000-2

7 ώρες 50,00 350,00
        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.220,00
        ΦΠΑ 24% 772,80
        ΣΥΝΟΛΟ 3.992,80

 

 

 

Α’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες επισκευής οχημάτων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση τούρμπο κινητήρα, φλάντζας ψευτοκάπακου 1 200,00 200,00
2 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση μαρκούτσια εμπρόσθιου κουβά, καθαρισμός κυκλώματος τροφοδοσίας, γρασάρισμα 1 200,00 200,00
3 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση μαρκούτσι περιστροφής στο Λαλιώτη 1 100,00 100,00
4 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση λαδιών και φίλτρων κινητήρα, καθαρισμός ψυγείων, γρασάρισμα 1 200,00 200,00
5 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση βαλβίδας F-R στο σασμάν στο Λαλιώτη και πλήρωση λαδιού σασμάν 1 200,00 200,00
  ΣΥΝΟΛΟ 900,00
  Φ.Π.Α. 24% 216,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.116,00
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 117455

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση λαδιών και φίλτρων κινητήρα, αέρος, καμπίνας, νυχιών, καθρεπτών 1 250,00 250,00
  ΣΥΝΟΛΟ 250,00
  Φ.Π.Α. 24% 60,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 310,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες επισκευής οχημάτων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2211

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τοποθέτηση επαγωγικών στα σκαλοπάτια και επισκευή ηλεκτρικής καλωδίωσης 1 280,00 280,00
  ΣΥΝΟΛΟ 280,00
  Φ.Π.Α. 24% 67,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 347,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες επισκευής οχημάτων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 113694

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή ηλεκτροϋδραυλικής βλάβης στο σύστημα αυτοματισμού και εντολών, σβήσιμο καταγεγραμμένων βλαβών και ενδείξεων στο P.L.C., έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από TUV 1 1.120,00 1.120,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.120,00
  Φ.Π.Α. 24% 268,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.388,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες επισκευής οχημάτων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση αυτόματου δυναμό, ρεγουλατόρων πίσω φρένων, ελαστικού εμπρός 1 350,00 350,00
  ΣΥΝΟΛΟ 350,00
  Φ.Π.Α. 24% 84,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 434,00
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2220

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή λαδιών και φίλτρων κινητήρα, λάστιχων ζανφόρ, βάσης σασμάν, βάσης μηχανής, σετ αμπραγιάζ 1 450,00 450,00
  ΣΥΝΟΛΟ 450,00
  Φ.Π.Α. 24% 108,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 558,00
 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5504

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00
  Φ.Π.Α. 24% 24,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 124,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 193/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 60 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.