149/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 149/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Έκδοση νέας Πράξης επιβολής Εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΦΑΓΕΙΑ στη Δ.Κ.   Σικυώνος - Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Οι κ.κ. Σπανός Κων/νος και Φιακάς Παν. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα ΣΤ΄

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το ΣΤθέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Έκδοση νέας Πράξης επιβολής Εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΦΑΓΕΙΑ στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

        

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 17-4-2018 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία του Δήμου Σικυωνίων (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Β. Την αριθ.7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 17-04-2018

                                                                Αριθμός Απόφασης:   7 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έκδοση νέας πράξης   επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην

                                                                               Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική

                                                                               Κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3719/13-4-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα    -   4 -   ήτοι:

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.-Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                         3.- Ιωάννης         Μυττάς                 (Μέλος)

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη   συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη Έκδοση νέας πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου Σφαγεία στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ανέφερε τα εξής:

   Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το από 17-4-2018 σχετικό έγγραφό του, που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 17/4/2018

 

Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών

               & Πολεοδομίας

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου - Β. Παπαβασιλείου

Τηλ.: 27423 60105

Fax : 27420 23562

ΠΡΟΣ:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση : Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Εσόδων

Θέμα : «Εισήγηση για την Πράξη Επιβολής Εισφοράς στην Π.Ε. Κανελλοπούλου -Σφαγεία»    

Η Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία εντάχθηκε στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων με το υπ’ αριθμό Γ-63414/5-10-1989 Π.Δ. περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία » του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος Ν. Κορινθίας (Δ΄636/9-10-1989), το οποίο ακολούθως αναθεωρήθηκε με την οικ. 349/ 31-5-1995 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ400 Δ΄/16-6-1995).

Η Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Κανελλοπούλου – Σφαγεία έχει κυρωθεί με την υπ΄ αρ. 2230/23-4-1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος στον τόμο 288 και αριθμό 39, στις 07 -10-2004.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου εξέδωσε τις υπ΄ αριθμούς 178/2005 κατ την 61/2006 Αποφάσεις για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Ο Δήμος Σικυωνίων παρακατάθεσε το ποσό των αποζημιώσεων γης επικειμένων και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αρ. ΦΕΚ 573ΑΑΠ/26-11-2009. Οι πολίτες μετά από Δικαστική Αναγνώριση Δικαιούχου δύναται να εκταμιεύσουν το ποσό που τους αναλογεί.

Μετά την έκδοση των παρακάτω Δικαστικών Αποφάσεων :

Της υπ΄ αριθμό 69/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Παναγιώτα Τότου του Κων/νου σύζυγο Μπραϊαν Μπακρόιντ,

της υπ΄αριθμό 70/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Καλλιρρόη Λάζου – Γεωργίτση του Παναγιώτη,

της υπ΄αριθμό 71/2016 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Βαρβάρα Λάζου του Παναγιώτη,

της υπ΄αριθμό Α286/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Αγγελικής Ζακούρα του Ζαφειρίου,

της υπ΄αριθμό Α287/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά τον Ευαγγέλο Ζακούρα του Ζαφειρίου και

της υπ΄αριθμό Α288/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Αικατερίνη Ζακούρα, χήρας Παναγιώτη Σκούρα,

της υπ’ αριθμό 666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά την Άννα Παπαδοπούλου του Ευσταθίου,

της υπ’ αριθμό Συμβολαίου 8857/22-02-2006 Αγοραπωλησίας της ψιλής κυριότητας οικοπέδου των Λορέντζου Σαλωνίκη του Δημητρίου & Ευαγγελίας σύζυγο Λορέντζου Σαλωνίκη το γένος Κοσμά και Μαρίας Καγεώργη

καλούμεθα να εκδώσουμε αφ΄ ενός νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα, αφετέρου νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου   Βασίλειος
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά.

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

1.-Το από 17-4-2018 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. Β . 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.- Tην   συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.-   Γνωμοδοτεί -   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά αφ’ ενός στην έκδοση νέας Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα, αφετέρου και στην νέα Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, που μας υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

   3.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17-04- 2018

Ο   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την από 17-4-2018 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία του Δήμου Σικυωνίων
  • την αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Εγκρίνει την αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα :

  

α) Την Έκδοση νέα Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΦΑΓΕΙΑ της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

β)   Την Έκδοση νέα Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη στην Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΦΑΓΕΙΑ της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 149/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 66 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.