166/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 166/2018

Περίληψη : Έγκριση της 14/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ περί τροποποίησης Π/Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Σπανός Κ. & Φιακάς Π. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ΗΔ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 24o

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της 14/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ περί τροποποίησης Π/Υ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδουεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)                                                                                                   Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 171/12.04.2018

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.6/12.04.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 14

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.162/03.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 5, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ      

1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.                                  Αντιπρόεδρος                                       1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

2. Ζάρκος Ευάγγελος                                           Μέλος                                                    2. Λεονάρδου Αναστάσιος

3. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.                        Μέλος                                                    3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Παπαθανασίου Ελένη                                     Μέλος                                                    4. Καΐτσα Ελένη

5. Σπούλου Δήμητρα                                           Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο

Απουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω προσωπικού κωλύματος, της Συνεδρίασης προήδρευσε η Αντιπρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα, η οποία κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την δημιουργία νέων κωδικών στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθ.25595/26.07.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018» (ΦΕΚ2658/τ.Β΄/ 28.07.2017) και την δημιουργία νέων κωδικών στο σκέλος των εξόδων, μετά την υπ’αριθ.2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350/τ.Β΄/07.02.2018) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’αριθ.9/02.03.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε:

Α.            Στο σκέλος των Εσόδων

 • τη δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.0529.001 και τίτλο «Εισφορές – εγγραφές Μελών ΚΑΠΗ»
 • τη δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.1219.001 και τίτλο «Χρηματοδότηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»
 • τη δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.4219.001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων από χρεώστες επισφαλείς»
 • από την πίστωση του ΚΑ.0524.001 μεταφορά ποσού 5.000,00€ στην νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.0529.001
 • από την πίστωση του ΚΑ.1211.001 μεταφορά ποσού 130.000,00 € στην νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.1219.001
 • από την πίστωση του ΚΑ.4214.001 μεταφορά ποσού 36.500,22 € στην νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.4219.001

Β.             Στο σκέλος των Εξόδων

 • τη δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.7134.002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικού»
 • από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφορά στη νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.7134.002 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού», ποσό 2.000,00 €.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρόντων μελών και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103,107 και 109 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239,240,254,255 και 260 του ν. 3463/2006, τις Εγκυκλίους 51/2010, 9,11&24/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών-Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την αριθ.1/2018 Απόφαση Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.1/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, υπ’αριθ.25595/26.07.2017 ΚΥΑ, την υπ’αριθ.2816/30.01.2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’αριθ.9/02.03.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

                  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιπροέδρου και συγκεκριμένα ως εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων

 • δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.0529.001 και τίτλο «Εισφορές – εγγραφές Μελών ΚΑΠΗ»
 • δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.1219.001 και τίτλο «Χρηματοδότηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»
 • δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.4219.001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων από χρεώστες επισφαλείς»
 • από την πίστωση του ΚΑ.0524.001 μεταφορά ποσού 5.000,00 € στην νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.0529.001
 • από την πίστωση του ΚΑ.1211.001 μεταφορά ποσού 130.000,00 € στην νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.1219.001
 • από την πίστωση του ΚΑ.4214.001 μεταφορά ποσού 36.500,22 € στην νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.4219.001

Στο σκέλος των Εξόδων

 • δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ.7134.002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικού»
 • από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφορά στη νεοδημιουργηθείσα πίστωση του ΚΑ.7134.002 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού», ποσό 2.000,00 €.

               

Ύστερα από την παραπάνω αναμόρφωση ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

                                ΕΣΟΔΑ                                      ΕΞΟΔΑ                                     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                                412.500,78 €                        409.346,18 €                                 3.154,60 €

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 14/2018.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η Αντιπρόεδρος                                                                                                             Τα μέλη

Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα                                                                                      Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2018

Η Αντιπρόεδρος

Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 1/2018 (ΨΩ0ΛΩ1Θ-ΛΜΗ) απόφαση ΔΣ (προϋπολογισμός 2018),
 • την 44627/22.03.2018 (669ΛΟΡ1Φ-ΧΟΟ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 14/2018 (6468ΟΚΣ9-ΜΥΤ) απόφαση ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου, ο οποίος ψήφησε λευκό

Εγκρίνει την 14/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟΔΕΔΗΣ» με την οποία τροποποιεί τον Π/Υ οικονομικού έτους 2018 και ενσωματώνεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 166/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 66 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.