121/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/12.04.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 121/2018

Περίληψη : Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας - Βασιλικού στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00' μεσημβρινή, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3650/12.04.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Σπανός Κωνσταντίνος 18. Γεώργας Χρήστος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Καρακούσης Ευάγγελος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Απόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας - Βασιλικού στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 2/2018 απόφαση της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού , το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ            

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/10-04-2018 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων.

 

Αριθμ. Απόφασης 2/2018

Περίληψη : Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού σχολείου Βασιλικού για τη Φιλοξενία του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος.

  

Στην Αρχαία Σικυώνα - Βασιλικό και στο Κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας - Βασιλικού, σήμερα την 10η Απριλίου   2018 ημέρα Τρίτη και   ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών παραβρέθηκαν τρείς (3) δηλαδή:

                                               Παρόντες                                                                         Απόντες

                              Θεοχάρης Πολυχρόνης             Πρόεδρος                                  Ουδείς

Αποστολόπουλος Σπυρίδων     Μέλος

                              Τσακανίκας Βασίλειος               Μέλος                                                                                                                                          

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Τρίγκα Ευαγγελία , για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α   1ο

Στο 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού σχολείου Βασιλικού για τη φιλοξενία του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος», ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Θεοχάρη Πολυχρόνη, έθεσε την αριθ. Πρωτ. 3582/10-04-2018 αίτηση του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος που ζητάει την παραχώρηση αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού για την φιλοξενία δύο ημερών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει – γνωμοδοτεί ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού σχολείου Βασιλικού για τη Φιλοξενία του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος για δύο ημέρες 14-04-2018 και 15-04-2018.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ μ α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 2/2018 απόφαση ΤΚ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος και με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΤΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού για τη                  φιλοξενία – διανυκτέρευση της Αγέλης (παιδιά ηλικίας 7-11 ετών) του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος από 13/04/2018 έως 15/04/2018, υπό τον όρο ότι οφείλει να:

  • φροντίσει για το άνοιγμα – κλείσιμο του χώρου και την καθαριότητά του κατά την παράδοση,
  • αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου, καθώς και την εξ’ ολοκλήρου ευθύνη σε περίπτωση διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 121/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 93 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.