59/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 59/2018

Περίληψη : «Χορήγηση άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στη Δ.Κ. και στις Τ.Κ. του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2018»,

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στη Δ.Κ. και στις Τ.Κ. του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2018», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α . Την από 23-2-2018 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως εξής:

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                     Κιάτο   23-02-2018

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΑΣ) ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ

           Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

     Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 1760 / 11-05-2010 έγγραφο του (συν. 1) μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, προκειμένου ο εκάστοτε Ο.Τ.Α. να μπορέσει να χορηγήσει άδεια πώλησης (εμπορίας) πόσιμων υδάτων που του ανήκουν, θα πρέπει στην αίτηση που θα του διαβιβάζεται κάθε φορά μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να επισυνάπτεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Α. που έχει ανάγκη την υδροδότηση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της υδροδότησης, το χρονικό διάστημα αυτής κ.λ.π.

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, κατόπιν υποβολής αιτήσεων των κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παύλου και ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ευθυμίου, με την αριθμ. 78 / 23-03-2017 απόφαση του (συν. 2) ενέκρινε την άδεια πώλησης (εμπορίας) νερού στους αιτούντες, στη Δ.Κ. και σε Τ.Κ. της Δ.Ε. Σικυωνίων, λόγω μη επάρκειας πόσιμου νερού για το έτος 2017.

Γ) Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, με το αριθμ. 28068 / 21-12-2017 έγγραφο του (συν. 3) μας απέστειλε μεταξύ άλλων τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από τους προαναφερόμενους, προκειμένου να τους εκδοθούν άδειες πώλησης πόσιμου νερού για το έτος 2018.

Δ) Οι κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑΣ Γ. και ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Θ. κατέθεσαν στο Δήμο μας τις με αρ. πρωτ. 21463 & 21464 / 28-12-2017 αιτήσεις (συν. 4) με τις οποίες ζητούν να τους επιτραπεί η πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού στη Δ.Κ. Σικυώνος - Κιάτου και στις Τ.Κ. Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού), Κάτω Διμηνιού, και Πασίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί Άδεια Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού για το έτος 2018 από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Ε) Με το αριθμ. 21306 / 29-12-2017 έγγραφο μας (συν. 5), ζητήσαμε από τους προέδρους της Δ.Κ. και των Τ.Κ. να μας γνωρίσουνεάν υπάρχουν ανάγκες υδροδότησης τεκμηριώνοντας τις σχετικές αποφάσεις τους.

     Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων και των αποφάσεων της Δ.Κ. και των Τ.Κ. που μας εστάλησαν (συν. 6) προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, με τη παρατήρηση ότι η Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό δεν απέστελλε (σχετική) γνωμοδότηση.

     Προτείνουμε και στη νέα απόφαση να αναγραφούν (αναθεωρημένες) οι προϋποθέσεις που αναφέρονταν στην προηγούμενη (αριθμ. 78 / 23-03-2017) απόφαση.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Β. Τις σχετικές αποφάσεις των Συμβουλίων:

 • της Δ.Κ. Σικυώνος –Κιάτου
 • της Τ.Κ. Μουλκίου
 • της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού
 • της Τ.Κ. Πασίου

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία.
 • την από 23-2-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων  -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

     πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού λόγω μη επάρκειας, για το έτος 2018, με ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα στους αιτούντες:

 • ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παύλου και
 • ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Ευθυμίου,

στις παρακάτω Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων:

 • Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ - ΚΙΑΤΟΥ
 • Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 • Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
 • Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ

υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ι) Να προσκομιστούν οι Άδειες Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού που θα χορηγηθούν σε αυτούς από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

ΙΙ) Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιθυμήσουν να τους χορηγηθεί αντίστοιχη απόφαση για το έτος 2019, τα αιτήματα τους να διαβιβαστούν μέσω του φορέα που θα χορηγήσει τις άδειες .

                                                                   Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 59/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 91 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.