77/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/05.03.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 77/2018

Περίληψη : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30' π.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 2239/05.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας τη συζήτηση του 7ουθέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

    

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του την από 05/03/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας το σκεπτικό & εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

Η εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με αριθ. μελέτης 6/2018, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό και τα μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν. Για το λόγο αυτό,                

Εισηγούμεθα:

Η εργασία με τίτλο : «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011 να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006).

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στο κόψιμο ξερών χόρτων και στον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών από τους χώρους των Νεκροταφείων της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Επίσης θα γίνει αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και θα απομακρυνθούν με προσοχή.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011,
  • τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006,
  • την 6/2018 σχετική μελέτη,
  • την από 05/03/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • το γεγονός ότι στον εγκριθέντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, εγγράφηκε στο σκέλος των εξόδων                               ΚΑ 02.45.6262.003 με πίστωση ποσού 24.800,00€.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»(άρθρο 61 του ν.3979/2011) λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, προσωπικού αλλά και του περιορισμένου χρόνου, η αντιμετώπιση των άμεσων και επιβεβλημένων αναγκών καθίστανται δυσχερής έως αδύνατη δεδομένου ότι τα γεωγραφικά όρια της ΔΕ Σικυωνίων εκτείνονται σε πολύ μεγάλη έκταση με απομακρυσμένες και διάσπαρτες Τοπικές Κοινότητες .

Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του ν. 3463/2006.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά το κόψιμο ξερών χόρτων, τον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών, την αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και την απομάκρυνσή τους από τους χώρους των Νεκροταφείων της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.                            

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω Σύμβασης Υπηρεσιών, θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 77/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 119 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.