12/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 12/2018

Περίληψη : Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2018, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις 25/2018 & 37/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
  • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
  • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 25/2018 (6ΒΨΕΩ1Θ-ΤΛΨ) απόφαση Ο.Ε.,
  • την από 26/01/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 37/2018 (ΨΥΞ5Ω1Θ-58Ε) απόφαση Ο.Ε.,
  • τις από 02/02/2018 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις 25/2018 & 37/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και αναλυτικά έχει ως εξής:

Α. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (25/2018 ΑΟΕ)
 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ - ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1. Από Κ.Α. 02.30.6263.002 με   τίτλο   «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}με το ποσό των 33.378,81 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.959,20 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.959,20 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.8113.002 των εξόδων «Οφειλόμενα στον ΜΠΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» ποσό 1.729,80€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Α-487/2017).
1.2 Στον Κ.Α. 02.30.8113.003 των εξόδων «Οφειλόμενα στους ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Κ. για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» ποσό 229,40 € προερχόμενο από Ιδίους Πόρους δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-495/2017).
2. Από Κ.Α. 02.20.6721.004 με     τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έτους 2017» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 124.891,15 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 42.333,34€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 42.333,34 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.20.8113.001 των εξόδων «Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Δ΄ Τρίμηνο έτους 2017)» ποσό 42.333,34€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-246/2017).
3. Από Κ.Α. 02.30.6641.003 με     τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018} με το ποσό των 157.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 20.689,87€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

20.689,87 €

3.1 Στον Κ.Α. 02.30.8116.001 των εξόδων «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 20.689,87 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-494-2017).
4. Από Κ.Α. 02.70.6641.003   με   τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 14.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 853,15€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

853,15 €

4.1 Στον Κ.Α. 02.70.8116.003 των εξόδων «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 853,15 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-494-2017).
5. Από Κ.Α. 02.10.6265.006 με   τίτλο «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών {Περίοδος χρήσης από 19/12/2016 έως και 19/12/2017}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 2.574,86 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 874,94 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

874,94 €

5.1 Στον Κ.Α. 02.10.8113.001 των εξόδων «Οφειλόμενα στην Χ. ΖΑΡΚΟΥ & Σία Ο.Ε., για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19/11/2017 έως 29/12/2017» ποσό 874,94 € δημιουργώντας νέα πίστωση                       (ΧΕΠ: Β-497/2017).
6. Από Κ.Α. α) 02.20.6063.008 β) 02.30.6063.008 γ) 02.35.6063.008 και δ) 02.70.6063.008 με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους» οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}με το ποσό των α) 22.085,62 € β) 1.431,94 € γ) 1.029,20 € και δ) 2.804,21 € αντίστοιχα, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού                              1.254,57€ + 54,10€ + 39,41€ + 192,05€,                                   αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού σύνολο

πίστωσης ποσού

1.540,13

6.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.001 των εξόδων «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 1.254,57 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους                (ΧΕΠ: Α-498/2017).
6.2 Στον Κ.Α. 02.30.8116.002 των εξόδων «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 54,10 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους                  (ΧΕΠ: Α-498/2017).
6.3 Στον Κ.Α. 02.35.8116.030 των εξόδων «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 39,41 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους                          (ΧΕΠ: Α-498/2017).
6.4 Στον Κ.Α. 02.70.8116.030 των εξόδων «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017» ποσό 192,05 €   δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους                  (ΧΕΠ: Α-498/2017).
7. Από Κ.Α. 02.30.6662.001 με   τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 12.271,66€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.215,26 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

2.215,26 €

7.1 Στον Κ.Α. 02.30.8116.003 των εξόδων «Οφειλόμενα στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., για Προμήθεια ασφάλτου» ποσό 2.215,26 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-500/2017).
8. Από Κ.Α. 02.10.7133 με τίτλο «Έπιπλα-σκεύη» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 10.600,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 10.557,36 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

10.557,36 €

8.1 Στον Κ.Α. 02.10.8121.002 των εξόδων «Οφειλόμενα στην Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ, για προμήθεια επίπλων σύμφωνα με την 309/2017 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 10.557,36 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-229/2017).
9. Από Κ.Α.02.64.7326.004 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018},   με το ποσό των 80.637,56€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 8.551,71 € προερχόμενη από ΣΑΕ 055-2017.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

8.551,71 €

9.1 Στον Κ.Α. 02.64.8122.001 των εξόδων «Οφειλόμενα στην ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσό 8.551,71€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-501/2017).
10. Από Κ.Α. 02.00.6117.021 με     τίτλο «Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018}, με το ποσό των 18.600,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.720,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

3.720,00 €

10.1 Στον Κ.Α. 02.00.8113.001 των εξόδων «Οφειλόμενα στην ΣΑΡΛΑ Φ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΑΓΩΝΑ, για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» ποσό 3.720,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-215/2017).
11. Από Κ.Α. 02.00.6737.010 με     τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018} με το ποσό των 10.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.223,99 € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

1.223,99 €

11.1 Στον Κ.Α. 02.00.8117.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» ποσό 1.223,99 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-515/2017).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

1. Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 279.247,91 € μεταφέρει πίστωση ποσού 23.424,05 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 255.823,86€ (279.247,91 – 23.424,05).

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

23.424,05 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.8111.005 των εξόδων «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2017» ποσό 238,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-207 & 208/2017).
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.8112.003 των εξόδων «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 1.208,60 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-506, 508, 509, 510, 511, 513 & 514/2017).
1.3 Στον Κ.Α. 02.00.8112.004 των εξόδων «Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2017» ποσό 1.004,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-496 & 505/2017).
1.4 Στον Κ.Α. 02.10.8115.002 των εξόδων «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017» ποσό 116,56€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη                        από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-499/2017).
1.5 Στον Κ.Α. 02.70.8117.001 των εξόδων «Οφειλόμενο ποσό στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» ποσό 1.780,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη                        από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-502/2017).
1.6 Στον Κ.Α. 02.00.8113.002 των εξόδων «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το έτος 2017» ποσό 27,43 € δημιουργώντας                νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους                (ΧΕΠ: Α-503 & 512/2017).
1.7 Στον Κ.Α. 02.30.8115.001 των εξόδων «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017» ποσό 275,28 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη                          από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-504 & 507/2017).
1.8 Στον Κ.Α. 02.00.8117.090 των εξόδων «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»                                    ποσό 11.600,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους                                              (ΧΕΠ: Β-209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220 & 221/2017).
1.9 Στον Κ.Α. 02.00.8117.091 των εξόδων «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου»             ποσό 4.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους    (ΧΕΠ: Β-222, 223, 224, 225, 226 & 227/2017).
1.10 Στον Κ.Α. 02.35.8113.001 των εξόδων «Οφειλόμενο ποσό στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛΗ για την συντήρηση μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου»                          ποσό 3.173,78€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-228/2017).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1. Από Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 255.823,86 € μεταφέρει πίστωση ποσού 7.191,80 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 248.632,06€ (255.823,86– 7.191,80) προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

7.191,80 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.70.6662.001 των εξόδων «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων» ποσό    480,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.480,00€ χαρακτηρίζοντας την ως   Συνεχιζόμενη Προμήθεια, προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την αριθμ. 341/2017 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας και την αρίθμ. 21458/28-12-2017 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV002499706 2017-12-28).
1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6262.003 των εξόδων «Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών» ποσό 3.995,28€ δημιουργώντας νέα πίστωση ως Συνεχιζόμενη Εργασία, προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την αριθμ. 339/2017 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της εργασίας και την αρίθμ. 21403/28-12-2017 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV002497283 2017-12-28).
1.3 Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 των εξόδων «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.» ποσό 2.716,52€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 19.183,13 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 21.899,65€, σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2017 και προγενεστέρων ετών.

 

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (37/2018 ΑΟΕ)

 

Α.Εγγραφή ποσού ως έσοδο & έξοδο για «Απόδοση ασφ. εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ»

ΕΣΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 06.00.1219.005  με τίτλο  «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» πίστωση ποσού 15.110,69€ ενισχύοντας την αρχικά            εγγεγραμμένη πίστωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ποσού 4.500,00 €, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 19.610,69 € και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α.02.00.6718.003 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» πίστωση ποσού 15.110,69 € ενισχύοντας την    πίστωση του ποσού των 4.500,00 €   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 19.610,69 €.

Β. Για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

1. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού 520.472,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 44.080,39€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 476.391,61 € με ανάλογη ανατροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 §2α΄ του Π.Δ.80/2016, ο οποίος είχε δεσμευθεί με την Π.Α.Υ. 1/2018 και την 6/12-01-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω1ΖΛΩ1Θ-ΨΥΙ).

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

44.080,39 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.20.6041 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» πίστωση ποσού 34.100,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 56.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90.100,00 €.
1.2 Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)» πίστωση ποσού 9.980,39 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 18.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 27.980,39 €.

 

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 12/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 48 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.