29/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 29/2018

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς , για το έτος 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 20ο

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2018, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26/01/2018 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Σχετ.: Το αρ. 332308 / 66555 / 10-12-2017 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, ζητάει λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την συμμετοχή ή όχι συγκεκριμένων Τ.Κ. της Δ.Ε. Σικυωνίων στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018, και την κοινοποίηση της το αργότερο μέχρι την 12-01-2018.

Η καταπολέμηση θα γίνει με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους δεδομένου ότι οι αεροψεκασμοί έχουν καταργηθεί από το έτος 1997 (απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας 72096 / 29-04-1997).

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στον Εκπρόσωπο και στους Προέδρους των αναφερομένων στο έγγραφο Τ.Κ. προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Θετικά για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αποφάσισαν οι Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ενώ

αρνητικά αποφάσισε η Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ.

Κατόπιν τούτων σας επισυνάπτονται:

1) Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

2) Οι αποφάσεις και προτάσεις των συμβουλίων και του εκπρόσωπου των Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ προς λήψη απόφασης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε Τ.Κ. και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητούνται με το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 26/01/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2018,   από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος, με την ανάθεση εργασίας των ψεκασμών, σε ψε­καστές εργολάβους που θα προκύψουν από τον μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει η Περιφερειακή Επιτροπή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων:

1)   Τοπική Κοινότητα Σουλίου (Αριθμός Απόφασης Τ.Κ. 1/2018):

α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών

β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Τ.Κ είναι 60.000 .

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2018 είναι 230.000 κιλά ελαιόλαδο, η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 300.000 κιλά.

δ) Να εφαρμοστούν ακριβώς οι όροι της σύμβασης, με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας εφόσον δεν εφαρμοστεί όπως προβλέπεται.

2)   Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου (με το αρ.πρωτ. 21354/27-12-2017 έγγραφο):

α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών

β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Τ.Κ ανέρχεται σε 13.000 περίπου

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2018 είναι 70.000 κιλά ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 90.000 κιλά περίπου.

δ) Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 29/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 54 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.