1/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 1ης/16.01.2018 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 1/2018

Περίληψη : Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00' μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 591/16.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο για το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνααποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

    

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την οποία καταρτίστηκε & ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός & Ολοκληρωμένο Πλάισιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 και που σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

  ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
  412.500,78 € 406.846,18 € 5.154,60 €  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
Ψηφισθέντα            από το Δ.Σ. Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 105.240,00  
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 240,00  
021 Τόκοι κεφαλαίων 240,00  
0211 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα 240,00  
0211.001 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-629) 120,00  
0211.002 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-661) 120,00  
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000,00  
052 Εισφορές 5.000,00  
0524 Λοιπές εισφορές 5.000,00  
0524.001 Εισφορές - εγγραφές Μελών ΚΑΠΗ 5.000,00  
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 100.000,00  
071 Λοιπά τακτικά έσοδα 100.000,00  
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 100.000,00  
0718.001 Τακτική επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο 100.000,00  
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 130.000,00  
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 130.000,00  
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 130.000,00  
1211 Από εθνικούς πόρους 130.000,00  
1211.001 Χρηματοδότηση Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 130.000,00  
2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8.410,53  
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00  
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 0,00  
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00  
2119.001 Επιχορηγήσεις από Δήμο Σικυωνίων 0,00  
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 8.410,53  
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά   8.410,53  
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 8.410,53  
2211.004 Χρηματοδότηση Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" έτους 2017 (4η δόση) 8.410,53  
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 112.675,68  
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 73.778,01  
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 14.678,01  
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.500,00  
4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.500,00  
4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 6.178,01  
4122.001 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2014 617,81  
4122.003 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2016 1.853,40  
4122.004 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2017 1.853,40  
4122.005 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2018 1.853,40  
4123 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 5.000,00  
4123.001 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 5.000,00  
413 Ασφαλιστικές εισφορές 59.100,00  
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 59.100,00  
4131.001 ΙΚΑ Εργοδότη 35.000,00  
4131.002 ΙΚΑ Εργαζομένου 22.500,00  
4131.003 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 100,00  
4131.023 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ 1.500,00  
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 38.897,67  
421 Επιστροφές χρημάτων 38.897,67  
4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 38.897,67  
4214.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων από χρεώστες επισφαλείς 38.897,67  
4214.005 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από τρίτους 0,00  
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 56.174,57  
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 56.174,57  
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 40.958,03  
5111 Χρηματικό υπόλοιπο 40.958,03  
5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-629) 40.757,03  
5111.003 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-759) 1,00  
5111.004 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Εθνική Τράπεζα) 200,00  
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 15.216,54  
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 11.795,90  
5123.001 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-661) 11.795,90  
5129 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 3.420,64  
5129.001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 3.420,64  
       
  Σύνολο του ΚΑ:   0 105.240,00  
  Σύνολο του ΚΑ:   1 130.000,00  
  Σύνολο του ΚΑ:   2 8.410,53  
  Σύνολο του ΚΑ:   4 112.675,68  
  Σύνολο του ΚΑ:   5 56.174,57  
  Τελικό Σύνολο: 412.500,78  
       
       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
Ψηφισθέντα           από το Δ.Σ. Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 294.425,30  
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 173.600,00  
602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 40.550,00  
6021 Τακτικές αποδοχές 40.550,00  
6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 40.550,00  
604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) 98.050,00  
6041 Τακτικές αποδοχές 98.050,00  
6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 98.050,00  
605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 35.000,00  
6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.000,00  
6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.000,00  
6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25.000,00  
6054.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 25.000,00  
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 55.513,40  
611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 42.400,00  
6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00  
6111.002 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00  
6112 Αμοιβές τεχνικών 1.000,00  
6112.001 Αμοιβές τεχνικών 2017 (συνεχιζόμενο) 500,00  
6112.002 Αμοιβές τεχνικών 2018 500,00  
6115 Αμοιβές λογιστών 30.960,00  
6115.001 Αμοιβές λογιστών - αποπληρωμή έτους 2015 9.840,00  
6115.006 Αμοιβές λογιστών έτους 2017 (συνεχιζόμενο) 6.120,00  
6115.007 Αμοιβές λογιστών έτους 2018 15.000,00  
6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 7.440,00  
6117.001 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2017 3.720,00  
6117.002 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2018 3.720,00  
612 Δαπάνες αιρετών 7.853,40  
6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) 7.853,40  
6121.005 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018 7.853,40  
614 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.260,00  
6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.260,00  
6142.005 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών - αποπληρωμή έτους 2010 (ΚΟΔΕΣ) 2.800,00  
6142.006 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο απογραφής έναρξης της ΚΟΔΕΔΗΣ (συνεχιζόμενο) 2.460,00  
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 13.200,00  
622 Επικοινωνίες 3.200,00  
6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00  
6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 500,00  
6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.700,00  
6222.001 Τηλεφωνικά 1.200,00  
6222.002 Τηλεφωνικά Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 1.500,00  
625 Ασφάλιστρα 1.000,00  
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00  
6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 1.000,00  
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 8.000,00  
6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00  
6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο 1.000,00  
6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00  
6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 1.000,00  
6264 Επισκευή-Συντήρηση Μηχανημάτων 1.000,00  
6264.001 Επισκευή -Συντήρηση ηχοσυστημάτων 1.000,00  
6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00  
6265.001 Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00  
6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 4.000,00  
6266 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανογράφησης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4.000,00  
627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 1.000,00  
6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ. 500,00  
6271.001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο 500,00  
6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00  
6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00  
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.900,00  
631 Φόροι 200,00  
6311 Φόροι τόκων 200,00  
6311.001 Φόροι τόκων 200,00  
632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 550,00  
6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00  
6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 550,00  
633 Διάφοροι φόροι και τέλη 3.150,00  
6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.150,00  
6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) 150,00  
6331.002 Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00  
64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.000,00  
641 Έξοδα μεταφορών 1.000,00  
6413 Μεταφορές προσώπων 1.000,00  
6413.001 Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ 1.000,00  
643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προσβολής και διαφήμισης) 500,00  
6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00  
6433.001 Αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 500,00  
645 Συνδρομές 1.000,00  
6452 Συνδρομές internet 500,00  
6452.001 Συνδρομή σε Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών 500,00  
6453 Λοιπές συνδρομές 500,00  
6453.001 Συνδρομή για την Τράπεζα Αίματος 500,00  
646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00  
6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00  
6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00  
647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 11.500,00  
6472 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 11.500,00  
6472.001 Εορταστικές εκδηλώσεις από τα Μέλη του ΚΑΠΗ 10.000,00  
6472.002 Εκδηλώσεις - Εθελοντικές Αιμοδοσίες της Τράπεζας Αίματος 1.500,00  
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 3.000,00  
6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.500,00  
6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.500,00  
6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00  
6495.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00  
66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 27.211,90  
661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.000,00  
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00  
6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00  
6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00  
6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00  
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00  
6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00  
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00  
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00  
6634.004 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00  
664 Καύσιμα και λιπαντικά 9.000,00  
6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9.000,00  
6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2017 (συνεχιζόμενο) 4.500,00  
6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 4.500,00  
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.000,00  
6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00  
6654.001 Προμήθεια λοιπού υλικού - αναλώσιμων 1.000,00  
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.000,00  
6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00  
6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο 1.000,00  
667 Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων 1.000,00  
6671 Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων 1.000,00  
6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 1.000,00  
668 Υλικά φαρμακείου 3.500,00  
6681 Υλικά φαρμακείου 3.500,00  
6681.007 Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των μελών του ΚΑΠΗ έτους 2018 500,00  
6681.008 Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" έτους 2018 3.000,00  
669 Λοιπές προμήθειες 6.711,90  
6699 Προμήθειες κυλικείου 6.711,90  
6699.002 Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2017 (συνεχιζόμενο-παράταση σύμβασης) 711,90  
6699.003 Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2018 6.000,00  
68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00  
682 Έκτακτα έξοδα 3.000,00  
6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.500,00  
6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.500,00  
6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.500,00  
6822.001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.500,00  
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.000,00  
71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.000,00  
713 Προμήθειες παγίων 3.000,00  
7133 Έπιπλα σκέυη 1.500,00  
7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 1.500,00  
7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00  
7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1.500,00  
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 109.920,88  
81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 36.142,87  
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 36.142,87  
8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.196,84  
8111.001 Οφειλή αποδοχών υπαλλήλων Προγράμματος για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55−64 ετών (ΧΕΠ-2Β/2015) 142,78  
8111.007 Οφειλή αποδοχών απασχολούμενων του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 12ος/2017 8.319,00  
8111.008 Οφειλή αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου 12ος/2017 2.735,06  
8112 Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων & τρίτων 18.324,64  
8112.002 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014 2.617,84  
8112.004 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016 7.853,40  
8112.005 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017 7.853,40  
8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 2.573,13  
8113.011 Οφειλή στον Τσολάκο Γεώργιο (ΔΗΚΕΣΤΥΜ - ΤΙΜ1755/2011) 2.460,00  
8113.015 Οφειλόμενα στην Ευρωπαϊκή Πίστη (συνεργάτης Μαρία Ραυτοπούλου) - ΧΕΠ 91Α/2017 113,13  
8114 Φόροι - τέλη 3.420,64  
8114.006 Απόδοση κρατήσεων - φόρων προηγούμενης χρήσης 3.420,64  
8115 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 627,62  
8115.004 Σαμανίδου Παναγιώτα - Προμήθεια καυσίμων παράταση 2014 627,62  
82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 73.778,01  
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 14.678,01  
8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 3.500,00  
8221.001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 3.500,00  
8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 6.178,01  
8222.001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014 617,81  
8222.003 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016 1.853,40  
8222.004 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017 1.853,40  
8222.005 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018 1.853,40  
8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ. 5.000,00  
8223.001 Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών 5.000,00  
823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 59.100,00  
8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 59.100,00  
8231.001 ΙΚΑ Εργοδότη 35.000,00  
8231.003 ΙΚΑ Ασφαλισμένου 22.500,00  
8231.005 Εισφορά αλληλεγγύης 2% 100,00  
8231.023 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ 1.500,00  
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.154,60  
91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 5.154,60  
911 Αποθεματικό 5.154,60  
9111 Αποθεματικό 5.154,60  
       
  Σύνολο του ΚΑ:   6 294.425,30  
  Σύνολο του ΚΑ:   7 3.000,00  
  Σύνολο του ΚΑ:   8 109.920,88  
  Σύνολο του ΚΑ:   9 5.154,60  
  Τελικό Σύνολο: 412.500,78  
                 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 1/2018 (ΩΞΜ2ΟΚΣ9-3ΩΑ) απόφαση ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Θεωρεί τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Έγκρίνει την 1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018, ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 1/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 57 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.