511/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 511/2017

Περίληψη : Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30', συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20946/15.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18.   Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:         1.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η κ. Μαυραγάνη Κυριακή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.

Ο κ. Μπούρης Ευάγγελος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 3ου θέματος   Η.Δ.

Ο κ. Ρουμπέκας   Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου» ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1] Την αρ. 192/2017 απόφαση ΔΣ με την οποία Διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα απόκτησης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή «Βαλτσεϊκα» της ΤΚ Μεγάλου Βάλτου ΔΕ Σικυωνίων Δήμου σικυωνίων, για διαπλάτυνση υφιστάμενης Δημοτικής οδού .

2] την αρ. 23/2017 σχετική με το θέμα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων

3] το από 07.11.2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Σήμερα, την 7η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35/2017 απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 561/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους :

1.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλο, ως πρόεδρο,

2.Στάθη Σωτήριο, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας , ως μέλος,

3.Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ως τεχνικό μέλος,

καλούμενη

να κρίνει την καταλληλότητα και να εκτιμήσει την αξία τιμής μονάδος ακινήτου με φερόμενο ιδιοκτήτη το Γεώργιο Γκότζη, το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως δημοτικού δρόμου, ο οποίος χρήζει διαπλάτυνσης, στη θέση «Βαλτσέικα», της τ.κ. Μεγάλου Βάλτου.

Η αρμόδια επιτροπή επισκέφθηκε την ως άνω τοπική κοινότητα, όπου διαπίστωσε πως μοναδική λύση για τη διαπλάτυνση του εκεί ευρισκόμενου δρόμου είναι η απαλλοτρίωση τμήματος του παρακείμενου ακινήτου, εμβαδού 1.332,35 τ.μ., με φερόμενο ιδιοκτήτη το Γεώργιο Γκότζη.

Κατόπιν αυτού, κι αφού έλαβε υπ’ όψιν της:

α)τις πληροφορίες που συνελέγησαν από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κορίνθου, εκ της οποίας προκύπτει πως στην εν λόγω περιοχή ισχύει το αντικειμενικό σύστημα αξιών και

β)τις πληροφορίες που συνελέγησαν από τη Συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Μαρίνα Φίλη, εκ της οποίας προκύπτει πως η αντικειμενική αξία της υπό απαλλοτρίωση έκτασης στην εν λόγω περιοχή ανέρχεται στο ποσό των 7,56€/τ.μ.,

γ)την εν γένει έρευνα που διενεργήθηκε εκ της οποίας προκύπτει πως η εμπορική αξία της γης στην εν λόγω περιοχή δύναται να εκτιμηθεί στο ίδιο ως άνω ποσό 4,50€/τ.μ.,

d)το γεγονός ότι επί της απαλλοτριωθείσας έκτασης υφίστανται τριάντα (30) μεσαίες ελιές,

δ)τις πληροφορίες που συνελέγησαν από τους γεωπόνους της περιοχής, εκ των οποίων προέκυψε πως η αξία εκάστης μεσαίας ελιάς ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€/ελιά)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Κρίνουμε πως η απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου, εμβαδού 1.332,35 τ.μ., με φερόμενο ιδιοκτήτη το Γεώργιο Γκότζη, είναι η μοναδική λύση για τη διαπλάτυνση δρόμου, ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» της τ.κ. Μεγάλου Βάλτου. Ως εκ τούτου, το ακίνητο αυτό κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο, καθ’ ότι βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει πρανές.

Β. Προσδιορίζουμε την αξία της τιμής μονάδος της γης που κρίθηκε απαλλοτριωτέα στο ποσό των 4,50€/τ.μ.

Γ. Προσδιορίζουμε την αξία εκάστης ελιάς στο ποσό των 130€.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 192/2017 απόφαση ΔΣ
  • την αρ. 23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
  • το από 07.11.2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτου, ως έχει υπογραφεί αρμοδίως, για την απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου, εμβαδού 1.332,35 τ.μ., με φερόμενο ιδιοκτήτη το Γεώργιο Γκότζη, διότι είναι η μοναδική λύση για τη διαπλάτυνση δρόμου, ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» της ΤΚ Μεγάλου Βάλτου ΔΕ Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων. Ως εκ τούτου, το ακίνητο αυτό κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο, καθ’ ότι βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει πρανές.

2. Προσδιορίζουμε την αξία της τιμής μονάδος της γης που κρίθηκε απαλλοτριωτέα στο ποσό των 4,50€/τ.μ. καθώς και την αξία εκάστης ελιάς στο ποσό των 130€, που με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων θα γίνει η ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την απόκτηση του ακινήτου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 511/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 55 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.