491/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 491/2017

Περίληψη : Ανάκληση της αριθ. 413/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, μετά το με αριθ. πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίου                      «Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20580/8.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
13. . Μπούρης Ευάγγελος 14 .Ζάρκος Δημήτριος 15. Πανάγου Αθανάσιος 16. Σπανός Κωνσταντίνος
17.   Γεώργας Χρήστος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19 Ραυτόπουλος Γεώργιος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2.Μαυραγάνη Κυριακή 3. Χρυσικός   Παύλος   4. Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Σπηλιώτης   Δ. (Κλημεντίου) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 5. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
Απόντες:      
1.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 2.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 4.Κοτσίρης Β. (Στενού)
5. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
9. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
13 Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 14. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 15. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 16. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κ. Λαλιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

Ο κ. Ραυτόπουλος Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 22o

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Ανάκληση της αριθ. 413/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, μετά το με αριθ. πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίου «Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 413/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 4/2009 απόφασης Τ.Σ. Κλημεντίου με θέμα «Κατάθεση πρότασης για παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος» με την οποία, ομόφωνα παραχωρήθηκε το Κοινοτικό κατάστημα Κλημεντίου στο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης.

Β. Το με αριθ. πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίου,

«Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ» με το οποίο αιτούνται,  την παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ. Κ. Κλημεντίου για την στέγαση της εν λόγω ένωσης.

Γ. Την αριθ. 2 /2017 απόφαση της Τ. Κ. Κλημεντίου με θέμα Παραχώρηση Κοινοτικού καταστήματος & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου .

     Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι το Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Κλημεντίου είναι διαθέσιμο προς παραχώρηση εφόσον, το Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο οποίο είχε παραχωρηθεί με την 413/2009 απόφαση θα στεγασθεί στο Δημοτικό Σχολείο της Τ. Κ. Κλημεντίου (επόμενο θέμα 23ο της παρούσας) .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ. 413/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,
  • το αριθ. πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίου,

       «Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ»

  •      την αριθ. 2 /2017 απόφαση της Τ. Κ. Κλημεντίου – και
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Α ν α κ α λ ε ί , την αριθ. 413/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 4/2009 απόφασης Τ.Σ. Κλημεντίου με θέμα «Κατάθεση πρότασης για παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος» με την οποία, ομόφωνα παραχωρήθηκε το Κοινοτικό κατάστημα Κλημεντίου στο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης.

2. Αποδέχεται , το με αριθ. πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίου, «Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ» και της παραχωρεί την χρήση του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ. Κ. Κλημεντίου ως χώρο στέγασή της, με τον όρο ότι τα λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΣ, κ.λ.π.)   θα βαρύνουν την εν λόγω ένωση.

3. Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησής της .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 491/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 58 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.