526/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 49ης/29.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 526/2017

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 147/2017 απόφασης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναστολή επιβολής ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30', συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 21286/22.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε.    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος  
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος  
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:     Ουδείς     )  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4. .Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: Ουδείς        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αρ. 147/2017 απόφασης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναστολή επιβολής ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την εν θέματι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 29-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Αποφ.: 147/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 23/28-12-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης 147/2017

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναστολή επιβολής ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 1726/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
 2. Θελερίτης Γεώργιος
 3. Ζάρκος Δημήτριος
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Μπόμπολας Ιωάννης
 6. Κουτσούκος Αναστάσιος
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης
-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

 
   

 

Θέμα 3ο

Ο Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Νίκας Παναγιώτης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί συζήτησης και λήψης απόφασης για αναστολή επιβολής ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. ότι στο υπάρχον τιμολόγιο, το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την αριθμ. 38/2017 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΜΟΕΚΠ-4ΗΕ) απόφαση του, αναφέρει ότι βάσει του αρθρ. 11 του Ν. 1069/80 επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησόμενων επιχειρήσεων, προς σκοπό μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και για δύο δεκαετίες από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεως του έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον είς ποσοστόν 80% επί της αξίας καταναλισκόμενου ύδατος. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι σύμφωνα με το έτος σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (ΦΕΚ τεύχος Α. Φ.107/10-5-1996). Με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων στις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού θα μπορούσε να επιβληθεί ειδικό τέλος από το έτος 2017 έως 2027 (10 έτη) στις ανωτέρω Δ.Ε.

   Στην συνέχει ο Δ/ντης κάνει γνωστό στο Σώμα το αρθρ. 6 του Ν. 4483/2017 το οποίο αναφέρει ότι στις επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια που υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην αρχή που τις εποπτεύει, μπορούν να αναστείλουν την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω αρνητική προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Αμέσως μετά αναφέρει ότι δεν επιβλήθηκε ειδικό τέλος 80% για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού με την λήψη της αριθμ. 38/2017 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΜΟΕΚΠ-4ΗΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 για τους λόγους που αναφέρει η ανωτέρω απόφαση και συγκεκριμένα διότι:

 • Οι Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού στις οποίες επεκτάθηκε η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, διέθεταν ήδη ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο σημαίνει ότι δεν καθίσταται απαραίτητη η επιβολή του ειδικού τέλους 80% για την χρηματοδότηση νέων δαπανηρών έργων υποδομής, τα οποία (έργα) θα απαιτούνταν μόνο σε περίπτωση που το δίκτυο αυτό θα ήταν ανεπαρκές και δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού.
 • Θα ήταν άκρως επαχθές για τους δημότες εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας τα τελευταία έτη, η οποία τους φέρνει σε ιδιαίτερη δυσμενή οικονομική κατάσταση (ανεργία – αυξημένη φορολόγηση κλπ που μειώνει σημαντικά τα εισοδήματα τους), να επιβαρυνθούν με ένα πρόσθετο μέτρο, αυξημένο κατά 80%, τη στιγμή που όπως ήδη έχουμε αναφέρει δεν χρειάζεται, διότι τα υφιστάμενα έργα υποδομής στις εν λόγω Δ.Ε. καλύπτουν επαρκέστατα τις ανάγκες αυτών.,

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων ο οποίος έχοντας υπ΄ όψιν την εισήγηση του Δ/ντη πρότεινε την αναστολή του ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού για το έτος 2018 και εφεξής και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:

 1. To αρθρ. 11 του Ν. 1069/80
 2. Το αρθρ. 6 του Ν. 4483/2017
 3. Την αριθμ. 38/2017 απόφαση του
 4. Την εισήγηση του Δ/ντη

και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Την αναστολή επιβολής του ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού για το έτος 2018 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2017.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Τα μέλη Ο Πρόεδρος
 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Ζάρκος Δημήτριος
 3. Γεώργας Χρήστος
 4. Μπόμπολας Ιωάννης
 5. Κουτσούκος Αναστάσιος
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης

Σταματόπουλος Σπυρίδων

Ακριβές Απόσπασμα

από το Πρακτικό

Κιάτο 29-12-2017

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Σπυρίδων

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την ανωτέρω απόφαση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Εγκρίνει την αρ. 147/2017 απόφαση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναστολή επιβολής ειδικού τέλους για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού», ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 526/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 87 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.