461/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 42ης/27.11.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 461/2017

Περίληψη :

Έγκριση της αριθ. 10/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή   Λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.300,00 € (Δ’ Κατανομή).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 19752/27.11.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

   Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 10/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.300,00 €»   (Δ’ Κατανομή) , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,υπενθύμισε το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 10/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   6 / 21 - 11 - 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 / 2017

Περίληψη: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  60.300,00 (Δ΄ Κατανομή)»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Νοεμβρίου   έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη - Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 15/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 - μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική         Μπουζιάνη - Τσαντήλα   (Πρόεδρος)       1.- Γεώργιος           Κουκουμέλης     Μέλος                                       2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                               2.- Αναστασία         Καλλιώρα           Μέλος                

3.- Κων/νος           Κελλάρης         «                                      3.- Δήμητρα         Βυτινιώτη           Μέλος                                                                                        

4.- Παναγιώτης     Κατσούλας         «                                                                                  

5.- Βασίλειος         Μπόκιας           «

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντήλα Βασιλική εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.300,00 €   (Δ΄ Κατανομή)   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

         Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38479/10-11-2017 με ΑΔΑ: ΩΜ80465ΧΘ7-ΓΔ3 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.   Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των   εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (60.300,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2017

ως (Δ΄ Κατανομή)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-   Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (60.300,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2017,   (4η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

          

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.150,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.150,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.300,00

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                    Τα Μέλη

                                                                                      Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-11-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                              ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ. 10 /2017 απόφαση Δ.Ε.Π.
  • την αριθ. 357/2017 Π.Α.Υ.– και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1. Θεωρείτη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αριθ. 10/2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των Σχολείων Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.300,00 €», (Δ΄ Κατανομή).

3. Ψ η φ ί ζ ε ι   πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00.6711 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ποσού 60.300,00 , για να διατεθεί στις σχολικές επιτροπές των Σχολείων Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, όπως ανά Σχολική Επιτροπή αναφέρονται παρακάτω :

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ   ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.150,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.150,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.300,00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους  εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (60.300,00€), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 00.6711 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με Α/Α 357/2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ. 373.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 461/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 178 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.