405/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 405/2017

Περίληψη :

Έγκριση της αριθ.280/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας» .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00', συνήλθε υπό την Προεδρία           του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 37ο

Στο 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ.280/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.280/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 32ο/28-08-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2017

Περίληψη: Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13801/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13013/07-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

****************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως ισχύει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή στους Δήμους, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δε δημοτικό συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 65 του ίδιου ως άνω αναφερόμενου νόμου, εκδίδει τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, ορίζοντας τελικώς, τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Με τις διατάξεις του άρ. 63 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε η περ. β’ της παρ. 3 του άρ. 12 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) όπως αυτή ίσχυε μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου και αφορούσε στον τρόπο καθορισμού από τους δήμους, του δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους – επιχειρήσεις σχετικής άδειας εμπορίας που βρίσκονται στην περιφέρειά τους και τα εμπορεύονται, είτε αυτούσια είτε κατόπιν προσμίξεων με χυμούς. Σύμφωνα δε με το ακροτελεύτιο άρθρο 169 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), η ισχύς του άρ. 63 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31/07/2017, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη, το υπέρ του δήμου δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε ποσοστό από τρία (3) τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από τρία (3) τοις χιλίοις έως και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, υπολογιζόμενο το ποσοστό αυτό επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της οντότητας και τα αποτελέσματα ελέγχου από τη φορολογική αρχή.

Δεδομένου ότι στα διοικητικά όρια του δήμου λειτουργούν ήδη δύο (2) επιχειρήσεις εμπορίας ποσίμου ύδατος, απαιτείται η προσαρμογή του δικαιώματος που καταβάλλουν στο Δήμο, στις νέες νομοθετικές διατάξεις.

Περαιτέρω και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εισπραξιμότητα των ιδίων εσόδων του Δήμου, προτείνεται η επιβολή του ανώτατου συντελεστή που προβλέπει η νομοθεσία, ήτοι πέντε (5) τοις χιλίοις εάν δε γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς.

Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

Κιάτο, 7 Αυγούστου 2017

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)

****************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρ. 63 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,
 • τις διατάξεις του άρθρο 169 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),
 • τ από 13013/07-08-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Προτείνει την επιβολή δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ή ιαματικών υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας με ποσοστό πέντε (5) τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς, υπολογιζόμενο επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που καλείται να καθορίσει την επιβολή του ανωτέρω τέλους οριστικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 280/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2017

   Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε ποσοστό 3,2 τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, και ποσοστό 3,2 τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη .

   Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος πρότεινε ποσοστό 5 τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, και ποσοστό 3,5 τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ. 280/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 • τις παραπάνω προτάσεις
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Κ. Σπανού, Κ. Σαρχάνη, Γεώργα Χ., Μυττά Ι., Ραυτόπουλου Γ. Σκαρμούτσου Ν. Και Πανάγου Αθ., οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σαρχάνη Κων.

Καθορίζει, την επιβολή δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ή ιαματικών υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας με ποσοστό 3,2 τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και 3,2 τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς, υπολογιζόμενο επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 405/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 48 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.