400/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 400/2017

Περίληψη :

Συναίνεση για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών ανεύρεσης μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 μ2 στην θέση ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ Τ.Κ. Ματίου Δήμου Σικυωνίων. (32/2017 απόφαση Ε.Π.Ζωής)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00', συνήλθε υπό την Προεδρία           του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 32ο

Στο 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συναίνεση για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών ανεύρεσης μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 μ2 στην θέση ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ Τ.Κ. Ματίου Δήμου Σικυωνίων. (32/2017 απόφαση Ε.Π.Ζωής), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 32/2017 σχετική με το θέμα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 03-10-2017

Αριθμός Απόφασης:   32 / 2017

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.»

    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16060/28-09-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     - 4 -   ήτοι:

  

                               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

                1.- Ιωάννα          Κελλάρη         (Πρόεδρος)                                1.-   Ιωάννης         Μυττάς                     (Μέλος)

2.- Κων/νος         Σαρχάνης   (Αντιπρόεδρος)                          2.- Βασίλειος       Αλεξόπουλος           (Μέλος)

3 .-Χρήστος         Γεώργας           (Μέλος)                                  3.-   Παύλος           Χρυσικός                 (Μέλος)

                4.- Βασίλειος     Δομετίου         (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα   2ον

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.» ανέφερε τα εξής:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Φυσικών Πόρων, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 70592/28-03-2017 σχετικό έγγραφό της και μας ζητεί,   όπως, γνωμοδοτήσουμε για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. (ΕΓΣΑ ’87) στη θέση «ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ»   Δ .Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π. Ε. Κορινθίας, από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ   ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, με το υπ’ αριθ. 123572/78309/2713/284/26-04-2017 έγγραφό του, μας απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων καθώς η θέση χωροθέτησης του έργου βρίσκεται μακριά από μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της υπηρεσίας του.

   Ακολούθως η Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ματίου, γνωμοδότησε αρνητικά και δεν συναινεί για οποιαδήποτε ερευνητική εργασία που αφορά την ανεύρεση μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών, με βάση την από 20-06-2017 σχετική γνωμοδότησή του.

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 70592/28-3-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

         Ιονίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Φυσικών

         Πόρων,.

3.-   Το υπ’ αριθ. 123572/78309/2713/284/26-04-2017 έγγραφο του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική

         Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας,

4.- Την από   20-06—2017 Γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Ματίου.

5.- Την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Προτείνει – Γνωμοδοτεί – Εισηγείται   αρνητικά ως προς τη συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ   ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» διότι οι ανωτέρω εργασίες θα επιφέρουν σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, βλάβες στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου καθώς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4-10- 2017

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κελλάρη   Ιωάννα

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 32/2017 απόφαση Ε.Π.Ζωής,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

ΔΕΝ Συναινεί για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών ανεύρεσης μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 μ2 στην θέση ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ Τ.Κ. Ματίου Δήμου Σικυωνίων, από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ   ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα και με την 32/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 400/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 43 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.