397/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 397/2017

Περίληψη : «Επί του με αριθ. πρωτ. 1589/6-2-2017 αίτημα Β. Καρβουντζή, περί τοποθέτησης κολωνακίων στην οδό Περιάνδρου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του » .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00', συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 29ο

Στο 29οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Επί του με αριθ. πρωτ. 1589/6-2-2017 αίτημα Β. Καρβουντζή, περί τοποθέτησης κολωνακίων στην οδό Περιάνδρου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του »», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το εν θέματι αίτημα του Καρβουντζή Βλασίου με το οποίο αιτείται, την τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν και σε όλο το μήκος της ιδιοκτησίας του, η οποία βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου αριθ. 27 στη Δ.Κ. Σικυωνος Κιάτου για την προστασία αυτής από την άναρχη κατάληψη του πεζοδρομίου από παντός τύπου οχημάτων .

Β. Την από 2-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:    

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

 

Κιάτο 2-10-2017

Προς τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με αίτημα του κου Καρβουτζή για τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Περιάνδρου σε όλο το μήκος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του

Έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 18-B/5-1-2002), σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ανέρχεται σε 1,50 m. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω απόφασης, ορίζεται ότι οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 2. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50 m. και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20 m.
 3. Τη με αρ. πρωτ. 1589/2017 αίτηση του κου Βλασίου Καρβουτζή για τοποθέτηση κολωνακίων στην άκρη του πεζοδρομίου, καθ’ όλο το μήκος της ιδιοκτησίας του (24 m), στην οδό Περιάνδρου 27.
 4. Τη με αριθμό 15088/13-9-2017 σύμβαση εκτέλεσης έργου επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του οδοστρώματος και των κρασπεδόρειθρων, της οδού Περιάνδρου, στο οικοδομικό τετράγωνο, στο οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία του κου Καρβουτζή, προς επίτευξη των απαραίτητων κλίσεων απορροής των ομβρίων..

Εισηγούμαι

Να εγκριθεί το αίτημα του κου Βλασίου Καρβουτζή για τοποθέτηση κολωνακίων στην άκρη του πεζοδρομίου, καθ’ όλο το μήκος της ιδιοκτησίας του, στην οδό Περιάνδρου 27, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και των κρασπεδόρειθρων στην οδό Περιάνδρου, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα δώσει στον αιτούντα σχετική άδεια έναρξης εργασιών, συνοδευόμενη με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
 • Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους 1,50 m, με μέριμνα και δαπάνες του ιδιοκτήτη του υπόψη ακινήτου κου Βλασίου Καρβουτζή.
 • Ο ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οιωνδήποτε βλαβών που θα προξενήσει κατά τη διάρκεια των εργασιών.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ιδιοκτήτης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διέλευση των πεζών και τον μερικό αποκλεισμό του δρόμου για αποφυγή πρόκλησης βλαβών στα σταθμευμένα οχήματα, αφού του χορηγηθεί η σχετική άδεια.
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών & Πολεοδ.

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ/κός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αριθ. πρωτ. 1589/6-2-2017 αίτημα Β. Καρβουντζή
 •    την από 2-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου –και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                       πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το με αριθ. πρωτ. 1589/6-2-2017 αίτημα κ. Βλασίου Καρβουντζή και συγκεκριμένα, την τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου (εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους 1,50 m) της οδού Περιάνδρου αριθ. 27 της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του, και καθ’ όλο το μήκος αυτής, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και των κρασπεδόρειθρων στην οδό Περιάνδρου, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα δώσει στον αιτούντα σχετική άδεια έναρξης εργασιών, συνοδευόμενη με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
 • Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους 1,50 m, με μέριμνα και δαπάνες του ιδιοκτήτη του υπόψη ακινήτου κ. Βλασίου Καρβουτζή.
 • Ο ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οιωνδήποτε βλαβών που θα προξενήσει κατά τη διάρκεια των εργασιών.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ιδιοκτήτης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διέλευση των πεζών και τον μερικό αποκλεισμό του δρόμου για αποφυγή πρόκλησης βλαβών στα σταθμευμένα οχήματα, αφού του χορηγηθεί η σχετική άδεια.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 397/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 59 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.