406/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 406/2017

Περίληψη :

Επί αιτήματος «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» περί χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ιαματικού ή μη ιαματικού ύδατος .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00', συνήλθε υπό την Προεδρία           του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 38ο

Στο 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» περί χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ιαματικού ή μη ιαματικού ύδατος» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από

12-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

Δήμος Σικυωνίων                                                                     Κιάτο   12-10-2017

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ».

     Σας γνωρίζω ότι:

Α) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την αριθμ. 268 / 2014 (ΑΔΑ: Β5Ψ9Ω1Θ-ΘΗΧ) απόφαση του (συν. 1) καθόρισε την επιβολή τέλους υπέρ του Δήμου δικαιώματος εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας με ποσοστό 2‰ (με πρόσμιξη ή μη του νερού με χυμούς) κ.λ.π., ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του Β.Δ. 12 από 29-09/20-10-1958 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) (συν. 2) με τίτλο «Εμπορία πόσιμων υδάτων ιαματικών ή μη», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4255 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 89 Α’) (συν. 3),

Β) Η εταιρία εταιρία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την από 04-10-2017 αίτηση του διευθύνοντα συμβούλου της (συν. 4) παρακαλεί να της χορηγήσουμε «την διακριτή άδεια εμπορίας πόσιμου ύδατος όπως αυτή αναφέρεται στην αριθμ. 268 / 2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Προς τούτο ζητήθηκαν και κατατέθηκαν:

1. Η με αρ. πρωτ. 5599 / 14-11-2016 υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης,

2. Η με αρ. πρωτ. 251223/53816 / 26-10-2016 βεβαίωση περί καταλληλότητας των υγειονομικών όρων για την λειτουργία εργαστηρίων ή εργοστασίων τροφίμων και ποτών του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας,

3. Το με αρ. πρωτ. 38522/3686 / 27-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου με θέμα «Αυτοδίκαιη παράταση άδειας χρήσης νερού στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ» του Δ.Δ. Καλλιάνων του Δήμου Στυμφαλίας, Π.Ε. Κορινθίας,

4. Το με αρ. πρωτ. 47695/4345 / 10-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου με θέμα «Αυτοδίκαιη παράταση άδειας χρήσης νερού στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «ΤΕΡΙΑΚΗ» του Δ.Δ. Καλλιάνων του Δήμου Στυμφαλίας, Π.Ε. Κορινθίας,

5. Το με αρ. πρωτ. 39283/2175 / 20-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για βιομηχανική χρήση στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «ΖΑΡΑΚΑ» της Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π.Ε. Κορινθίας,

6. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών και των τριών γεωτρήσεων και

7. Δημοτική ενημερότητα της εταιρίας.

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Β.Δ. 12 από 29-09/20-10-1958 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) (συν. 2), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 1828 / 1989 (Φ.Ε.Κ. 2 Α’) (συν. 5) αντίστοιχα και πλέον ισχύει, η εμπορία των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών «επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα αίτηση του ενδιαφερόμενου», με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.

     Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων προς ενημέρωση και λήψη απόφασης και προτείνω η χρονική διάρκεια της άδειας να είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε, η χρονική διάρκεια της εν λόγω άδειας να είναι για πέντε (5) χρόνια και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ. 12-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης - και  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Α. Λεονάρδου, Ε. Μπούρη Γ. Λαλιώτη , Π. Χρυσικού, Ι. Μυττά Α. Πανάγου και Β. Αλεξόπουλου οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του Προέδρου .

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.»         

χρονικής διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 406/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 172 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.