402/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 402/2017

Περίληψη :

Έγκριση πρότασης στάσεων του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας, εντός διοικητικών ορίων Δ.Κ. Σικυώνος μετά το με αριθ. πρωτ. 198575/39297 έγγραφο της Δ/νσης Μέτ/& Επικ/νιων , Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00', συνήλθε υπό την Προεδρία           του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 34ο

Στο 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρότασης στάσεων του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας, εντός διοικητικών ορίων Δ.Κ. Σικυώνος μετά το με αριθ. πρωτ. 198575/39297 έγγραφο της Δ/νσης Μέτ/& Επικ/νιων, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Το με αριθ. πρωτ. 198575/39297 έγγραφο της Δ/νσης Μέτ/& Επικ/νιων, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, με το οποίο ζητά την άποψη του Δήμου μας για στάσεις του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα της Δ.Κ. Σικυώνος - Κιάτου

Β. Την με αριθ. 46/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος - Κιάτου η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ - ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 16 / 21-09-2017 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος - Κιάτου.

     Αριθ. Απόφασης :  46 / 2017

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για στάσεις του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας.-

         

            Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος - Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 15334 / 18-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) σε κάθε σύμβουλο.

           Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 4 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                               1. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

4. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημ. Διάταξης).

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.                                                        

     Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση για στάσεις του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας», έθεσε υπόψη των συμβούλων το με αρ. πρωτ. 13432 / 2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με το συνημμένο σε αυτό έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις αναφερόμενες στα σχετικά έγγραφα στάσεις του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας ως κάτωθι: ΣΤΑΣΗ 53 (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ), ΣΤΑΣΗ 54 (ΣΦΑΓΕΙΑ), ΣΤΑΣΗ 55 (ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ), ΣΤΑΣΗ 56 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – ΒΑΡΩΣΙ), ΣΤΑΣΗ 57 (Ι.Κ.Α.), ΣΤΑΣΗ 58 (Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ) και ΣΤΑΣΗ 59 (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ).

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ - ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία, ε
 • το με αριθ. πρωτ. 198575/39297 έγγραφο της Δ/νσης Μέτ/& Επικ/νιων, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
 • την αρ. 46 /2017 απόφαση ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο σ υ ν α ι ν ε ί, ως προς στα σημεία των στάσεων του ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ όπως αυτά προτείνονται από την Δ/νση Μέτ/& Επικ/νιων, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Κ. Σικυώνος - Κιάτου και συγκεκριμένα:

 • ΣΤΑΣΗ 53 (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ),
 • ΣΤΑΣΗ 54 (ΣΦΑΓΕΙΑ),
 • ΣΤΑΣΗ 55 (ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ),
 • ΣΤΑΣΗ 56 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ) - ΒΑΡΩΣΙ),
 • ΣΤΑΣΗ 57 (Ι.Κ.Α.),
 • ΣΤΑΣΗ 58 (Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ) και
 • ΣΤΑΣΗ 59 (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ).

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα στη Δ/νση Μέτ/& Επικ/νιων, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Ν. Κορινθίας

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 402/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 66 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.