124/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 124/2017

Περίληψη : Αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας Β' Φάση & διερεύνησης αρχαίου Σταδίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00', συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας Β' Φάση & διερεύνησης αρχαίου Σταδίου, ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 01/03/2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με το οποίο ζητά την συνεργασία των συμβαλλομένων φορέων, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Σικυωνίων & ΥΠΠΟΑ για σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€, με στόχο την υλοποίηση της Β' Φάσης που θα περιλαμβάνει τα εξής:

B1. Ολοκλήρωση των εργασιών του Θεάτρου βάσει των προβλεπομένων στο Σχέδιο Πλάισιο με παράλληλη αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Β2. Ολοκλήρωση των προβλεπομένων ερευνών για τη συντήρηση αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου και εκπόνηση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχεδίου Πλαισίου.

Β3. Ανάδειξη της σύνδεσης του αρχαίου Θεάτρου με το αρχαίο Στάδιο, στο οποίο θα εκτελεσθούν εργασίες εκτεταμένων επιφανειακών καθαρισμών και οριοθέτησής του.

Β4. Επεξεργασία εποπτικού υλικού προβολής των μνημείων.

Επισημαίνεται ότι μετά το τέλος της Β' Φάσης θα έχει αποκατασταθεί επιστημονικά και τεκμηριωμένα μεγάλο τμήμα του Θεάτρου και θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες οριστικές μελέτες, προκειμένου η επόμενη Γ' Φάση να περιλαμβάνει την αποκατάσταση των προς χρήση τμημάτων του Θεάτρου και την απόδοσή του στο κοινό.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 01/03/2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Σικυωνίων και & ΥΠΠΟΑ, για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας Β' Φάση & διερεύνησης αρχαίου Σταδίου, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€, εκ των οποίων ο Δήμος Σικυωνίων θα συμμετάσχει με το ποσό των 100.000,00€.

2. Κοινοποιεί την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την απαιτούμενη εισήγηση περί τροποποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 124/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 57 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com